• Novinka! Monitorování pozice Vaší stránky zdarma v Google.
 • Novinka! Přidali jsme možnost umístit Vaše firemní logo na stránce!

Jednací řád klienta servisu cz.mfirma.eu

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
  1.1.

  Internetový portál dostupný na https://cz.mfirma.eu provozuje společnost CEFERTY SP. Z O.O. se sídlem ve Vratislavi (adresa sídla: ulice Kłodnicka 7/13; 54-217 Wrocław) zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudu pod číslem KRS 0000335004; sąd rejestrowy, v níž je uložena dokumentace společnosti: Okresní soud Wrocław-Fabryczna ve Vratislavi VI Hospodářské oddělení - KRS; DIČ: PL894-298-07-41; IČO: 021045093; adresa e-mail: office@mfirma.cz; telefonní číslo: +420 228 880 379 (poplatek jako za standardní připojení - podle ceníku určeného operátora).

  1.2.

  Ustanovení toho Jednacího řádu nejsou určena k vyloučení nebo omezení práv spotřebitelů na jejich právech podle povinných ustanovení vyplývající z práva. V případě konfliktu mezi ustanoveními toho Jednacího řádu s výše uvedenými ustanoveními, přednost mají tyto předpisy.

  1.3.

  Definice - termíny použíté v Jednacím řádu znamenají:

  1. 1.3.1.

   CEFERTY; POSKYTOVATEL SLUŽEB – CEFERTY SP. Z O.O. se sídlem ve Vratislavi (adresa sídla: ulice Kłodnicka 7/13; 54-217 Wrocław) zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudu pod číslem KRS 0000335004; registrační soud, v níž je uložena dokumentace společnosti: Okresní soud Wrocław-Fabryczna ve Vratislasi VI Hospodářské oddělení - KRS; DIČ: PL894-298-07-41; IČO: 021045093; adresa elektronické pošty: office@mfirma.cz; telefonní číslo: +420 228 880 379 (poplatek jako za standardní připojení - podle ceníku určeného operátora).

   1.3.2.

   cz.mfirma.eu; INTERNETOVÝ PORTAL – Internetový portál provozován Ceferty, který umožňuje Příjmencům vytvářet WWW stránky a publikovat je na Internetu. Dodatečně Ceferty pomáhá Příjemci prostřednictvím internetového portálu nastavit poštovní účet na serverech Google a také zprostředkuje v koupi reklamy v reklamním programu Google Ads.

   1.3.3.

   GOOGLE – společnost Google Inc. se sídlem - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

   1.3.4.

   OBČANSKÝ ZÁKONNÍK – právo polského občanského zákoníku ze  dne 23 dubna 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

   1.3.5.

   SPOTŘEBITEL – zákazník, který je rovněž spotřebitelem ve smyslu článku 1. art. 22[1] Občanského zákoníku, který používá  Internetový portál.

   1.3.6.

   ÚČET – vedený společností Ceferty na cz.mfirma.eu pro Příjemce pod unikatním užitavelským jménem (loginem) účet, v rámci kterého Ceferty (1) poskytuje prostředky, v nichž jsou shromažďovány údaje příjemce a informace o jeho aktivitách v rámci cz.mfirma.eu a také (2) umožňuje přístup k poskytovaným službám v jeho rámci v souladě s přílohou číslo 1 Jednacího řádu.

   1.3.7.

   PODNIKATEL – zákazník, který je také podnikatelem ve smyslu článku 43[1] Občanského zakonníku, který používá Internetový portál. V případě, že je operátor fyzickou osobou, musí použití Internetového portálu přímo souviset s  jeho podnikáním nebo s profesí.

   1.3.8.

   JEDNACÍ ŘÁD – ninější Jednací řád Internetového portálu.

   1.3.9.

   REGISTRACE – Postup pro vytvoření Účtu.

   1.3.10.

   PŘÍJEMCE SLUŽBY – fyzická osoba, která dosáhla 18 let a má plnou právní způsobilost, právnická osoba nebo organizační jednotka nemající právní subjektivitu, která používá  Internetový portal v souladu s jednacím řádem. Příjemcem může být také osoba, která dosáhla 13 let, ale nemá 18 let do  té míry aby mohla získat práva a uzavírat závazky v souladu s všeobecnými platnými zákonnými předpisy.

   1.3.11.

   GDPR - Účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (věstník zákonů EU č. L. z roku 2016 č. 119, strana 1).

   1.3.12.

   SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - smlouva o zpracování osobních údajů Příjemce popsaná v bodě 9 a uzavřená v okamžiku vytvoření účtu na internetovém portálu vedeném společností Ceferty.

   1.3.13.

   SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ - Příjemce služeb, který vytvořil účet na internetovém portálu spravovaném Poskytovatelem služeb (Ceferty). Příjemce služeb je správcem těch údajů, které sám zveřejňuje na svých internetových stránkách nebo uchovává na e-mailových účtech, podporovaných Poskytovatelem služeb.

   V případě dalších údajů přenesených do společnosti Ceferty je společnost Ceferty Správcem osobních údajů týkajících se přímo Příjemce - viz bod 1.3.15.

   1.3.14.

   ZPRACOVATEL OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZPRACOVATEL - Poskytovatel služeb (Ceferty). Poskytovatel služeb je zpracovatelem těchto údajů, které mu poskytl Příjemce služeb, které nejsou pro Poskytovatele služeb nezbytné pro poskytování služeb, např. obsah obsažený na internetových stránkách zákazníka, obsah e-mailů zákazníka v případě nákupu e-mailové služby.

   V případě dalších údajů přenesených do společnosti Ceferty je společnost Ceferty Správcem osobních údajů týkajících se přímo Příjemce - viz bod 1.3.15.

   1.13.15.

   SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŘÍMO PŘÍJEMCE

   Ceferty je Zpracovatel osobních údajů, ale také Správce osobních údajů týkajících se přímo Příjemce v rozsahu následujících osobních údajů poskytnutých Příjemcem služeb společnosti Ceferty a sloužících účelu poskytování služby Příjemci.

   Společnost Ceferty jako Správce osobních údajů týkajících se přímo Příjemce spravuje následující kategorie údajů:

   1. fakturační údaje pro Daňový úřad (jméno, příjmení, daňové identifikační číslo, adresa bydliště, údaje o společnosti) požadované pro zpracování platby (faktury),
   2. údaje používany pro kontrolu přístupu k účtu (přihlašovací jméno, heslo),
   3. údaje o operačním systému a verzi webového prohlížeče používaného Příjemcem služeb pro provozování internetového portálu Poskytovatele (zjištění nesprávného provozu služby na počítači Příjemce),
   4. souhlas s odesláním marketingových informací o nových nabídkách Poskytovatele služeb,
   5. telefonní komunikace / e-mail mezi Poskytovatelem a Příjemcem služeb.

 2. PODMÍNKY POUŽITÍ cz.mfirma.eu
  2.1.

  Technické požadavky nezbytné pro spolupráci s teleinformatičním systémem ICT, kterého používá Poskytovatel služeb:

  1. 2.1.1.

   Počítač, tablet, telefon nebo jiné multimediální zařízení s  připojením k Internetu.

   2.1.2.

   Webový prohlížeč nainstalován na zařízení s připojením k Internetu: Mozilla Firefox ve verzi 10.0 a výše, Internet Explorer ve verzi 8.0 a výše, Opera ve verzi 11 a výše, Google Chrome ve verzi 17 a výše.

   2.1.3.

   Obsluha souborů Cookies zapnuta v internetovém vyhledávači.

  2.2.

  Zákazník je povinen používat internetový portal v souladu se zákonem a dobrými mravy s ohledem a respektováním osobních práv a práv duševního vlastnictví třetích stran. Zakázány jsou protiprávní akce, které by mohly bránit fungování Internetového portálu nebo vystavit poskytovatele ztrátě reputace.

  2.3.

  Příjemce služby je odpovědný za poskytování legálního obsahu služeb.

  2.4.

  Zákazník je povinen zadávát údaje v souladu se skutečností.

  2.5.

  Druh a rozsah služeb dostupných v rámci Účtu stanovený je přílohou číslo 1 Jednacího řádu.

  2.6.

  Při registraci je nutno poskytnout následující údaje: jméno, příjmení; kontaktní telefonní číslo; adresu elektronické pošty (adresa e-mail) a také heslo. V případě registrace službou serwisu Facebook.com stačí klepnutí na tlacítko „Přihlášení přes Facebook” a také povolení aplikace mfirma. com automaticky stahovat e-mailové adresy uložené na Facebookovém profilu.

  2.7.

  Po vyplnění registračního formuláře, klepněte na pole „Vytvořit účet” („Přihlásit se” v případě registrace službou Facebook.com) a v tomto okamžiku dochází k uzavření dohody mezi registrovaným subjektem a Ceferty, jejichž předmětem je vytvořit Účet a poskytovat služby v rámci Účtu podle podmínek stanovených v jednacím řadu.

  2.8.

  Do 10 dnů od data uzavření smlouvy, uvedeného v bodě 2.7., může Spotřebitel od smlouvy odstoupit bez udání důvodů po předložení příslušného písemného prohlášení (pro dodržení termínu stačí prohlášení odeslat před jeho vypršením). Právo odstoupení od smlouvy se netýká Klienta v případě těch služeb, které už byly se souhlasem Klienta zahájeny, před uplynutím této lhůty (např. jednání v rámci Účtu, spuštění kampaně Google Ads) a také v případě dodávek služeb určených Spotřebitelem v jeho objednávce nebo v dokladech úzce spojených s  jeho osobou.

  2.9.

  Ceferty může zastavit Registraci nebo používání stránek  servisu cz.mfirma.eu v připadě špatně ověřeních dat zmíněných v bodě 2.6. Tento bod se nevztahuje na Spotřebitele.

  2.10.

  Díky  registraci Ceferty automaticky vytváří Účet přiřazený k uživatelskému názvu (login) uvedenému v registračném formuláři nebo identifikačním čísle (ID) v servisu Facebook.com  v případě Příjemců, kteří provedou registraci na Internetovém portálu prostřednictvím Facebook.com. Příjemce získává přístup k účtu pokaždé po zadání jména a hesla v internetovém portálu (standardní přihlášení bez použití portalu Facebook.com) nebo v okně přihlašování Facebook.com. Heslo není přesměrované do portálu cz.mfirma.eu.

  2.11.

  Účet obsahuje údaje zadané Odběratelem v registračním formuláři. V případě změny jakýchkoliv údajů by je měl Odběratel aktualizovat okamžitě, s použitím příslušného formuláře dostupného v rámci Účtu nebo kontaktováním konzultanta (chat on-line, telefonicky +420 228 880 379; prostřednictvím emailu: office@mfirma.cz). Odstraňování údajů uvedených v bodě 2.6. Odběratem je během používání služeb cz.mfirma.eu zakázáno (s výjimkou jejich aktualizace), jakož i zadání nesprávných nebo neupylných údajů. Ke každému účtu je třeba přizpůsobit jinou adresu elektronické pošty (e-mail) nebo identifinační číslo (ID) v servisu Facebook.com a to v případě Odběratele, který provádí Registraci nebo se přihlašuje na Internetový portál prostřednictvím servisu Facebook.com.

  2.12.

  Odběratel, příjemce služeb, může vlastnit více než jeden Účet, nelze je však použít k provádění operací porušujících Jednací řád.

  2.13.

  Ceferty si vyhrazuje právo dočasně zablokovat Účet nebo přístup k vybraným službám poskytovaným servisem Mfirma v  případě, že je objektivně ohroženo zabezpečení účtu. Ceferty v takovém případě může rozhodnout o používání uživatelského účtu při změně hesla účtu. Po změně hesla získá příjemce okamžitý přístup k účtu. Tento bod nemá za cíl omezit odpovědnost Spotřebitele vzhledem k Dodavateli za nesprávné vyplnění povinností.

  2.14.

  Při nákupu služby 3 nebo 10 jazykových verzí je povinnost přípravy překladu na příjemci. Ceferty poskytuje pouze technickou možnost vlastnění několika jazykových verzí.

 3. PLATBY A PROVIZE
  3.1.

  Účet a služby poskytované Ceferty v rámci Účtu v cz.mfirma.eu jsou zpoplatněné. Výška poplatku za účet a podrobné služby v rámci Účtu jsou uvedeny v ceníku cz.mfirma.eu, který je dostupný a stránce https://cz.mfirma.eu/internetove-stránky-www-cenik.html.

  3.2.

  Poplatky jsou účtovány v souladu s ceníkem cz.mfirma.eu a jsou předloženy příjemci k platbě před spuštěním služby v rámci Účtu. V případě Účtu bude platba doručena po jeho vytvoření – v termínu do 7 dní ode dne vytvoření účtu, pokud se strany nedohodnou jinak - jinak příjemce služby ztratí přístup ke službám v rámci Účtu v souladu s přílohou číslo 1 Jednacího řádu.

  3.3.

  Dostupné způsoby platby:

  1. 3.3.1.

   Elektronické platby prostřednictvím servisu PAYPAL.

   3.3.2.

   Elektronické platby prostřednictvím servisu PAYU.CZ – možné způsoby platby jsou dostupné na adrese: http://www.payu.cz/pro-kupujici/pohodli.

   3.3.3.

   Platby prostřednictvím tradičního převodu.

  3.4.

  Faktury jsou připravovany na  základě údajů Odběratele uvedených během Registrace nebo jejich pozdější aktualizace, ledaže Příjemce poskytne jiné údaje.

  3.5.

  Poplatek za odběr a použití Účtu je roční poplatek. Existuje možnost rozdělení poplatku na 2 nebo 4 splátky, které jsou splatné měsíčně (příslušně v prvních dvou buď čtyřech měsících). Při jednorázové platbě získáváte 20% slevy, platbou na 2 splátky 10% slevy, a platba na 4 splátky bez slevy.

  3.6.

  Příjemce se nemůže vzdát služeb cz.mfirma.eu před zaplacením všech splátek odběru.

  3.7.

  Příjemce může získat autorizační kód domény po zaplacení všech služeb zakoupených v portálu cz.mfirma.eu.

  3.8

  Po vypršení data platby se obsah neplaceného webu automaticky zablokuje. Příjemce služby bude informován o skutečnosti, že je web blokován. Informace o blokování budou viditelné na webových stránkách Příjemce.

 4. DALŠÍ POVINNOSTI ODBĚRATELE
  4.1.

  Vlastnická práva na grafiku cz.mfirma.eu včetně loga „cz.mfirma.eu”, a také rozložení a (tzv. layout) a také práva průmyslového vlastnictví, práva plynoucí z registrace ochranných známek a ochranné známky v cz.mfirma.eu patří Ceferty. Používání grafiky a kompozice je příjemci zakázáno, včetně označení která jsou předmětem práv společnosti Ceferty, s výjimkou výslovně jmenovaných situací v Jednacím řádu nebo s souhlasem Ceferty.

  4.2.

  Ceferty není zodpovědná za obsahy odesílané uživateli porušující společenské nebo morální normy, jakož i pravidla chování, pravidla sociální, které mají neslušný nebo urážlivý obsah, obsahují pornografii nebo porušují práva třetích stran. Tento bod nemá vliv na článek 14 zákona o poskytování služeb elektronickou cestou ze dne 18 července 2002 (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

  4.3.

  Prodej internetových stránek dostupných v rámci cz.mfirma.eu třetím stránám způsobem zakrývajícím skutečnost, že strana byla založena na cz.mfirma.eu, není povolen. Především není dovoleno skrýt v úseku zápatí stránky informací odkazujících na cz.mfirma.eu.

 5. ZMĚNY V JEDNACÍM ŘÁDU
  5.1.

  Ceferty může z důležitých důvodů (nutnost změny vyplývající ze všeobecně platných předpisů, zavedení nových nebo zlepšení stávajících služeb v rámci Vašeho účtu) změnit Jednací řád, o čemž bude zákazník informován alespoň 14 dní před dnem platnosti změny.

  5.2.

  Změněný Jednací řádad zavazuje Zákazníka, pokud byly zachovány požadavky článku č. 384 Občanského zákoníka, to znamená, že Zákazník byl řádně informován  o změnách a Odběratel nevypověděl smlouvu o trvalém poskytování Elektronických služeb do 14 dnů od data oznámení.

  5.3.

  Zákazník bude během prvního přihlášení na cz.mfirma.eu počínaje dnem vstupu v platnost změn, bude upozorněn na tyto změny a na možnost jejich přijetí nebo odmítnutí. Odmítnutí přijetí změny odpovídá ukončení smlouvy s Ceferty s účinností uvedené v bodě. 6.1.

 6. UKONČENÍ SMLOUVY
  6.1.

  Zákazník může  kdykoliv ukončit smlouvu s   Ceferty (na účet) v písemné podobě na adresu Ceferty nebo zasláním e-mailu na e-mailovou adresu: office@mfirma.cz obsahujícím  prohlášení o  vypovězení dohody. Smlouva je ukončena s okamžitým účinkem. V případě ukončení smlouvy  v tomto režimu nedojde k vrácení již zaplacených poplatků.

  6.2.

  Z  důležitých důvodů (protiprávní poskytování obsahu; porušení Jednacího řádu) může být dohoda vypovězena Ceferty s oznámením 7 dní předem. V případě spotřebitele je nezbytné dřívější jediná výzva k ukončení narušování se stanovením příslušné lhůty.

  6.3.

  Je-li smlouva vypovězena Ceferty, zákazník se nemůže znovu zaregistrovat do servisu cz.mfirma.eu bez předchozího souhlasu Ceferty.

  6.4.

  V případě, kdy zákazník nezaplatí předplatné za webovou stránku nebo za všechny ostatní služby zakoupené v portálu cz.mfirma.eu a uplyne 60 dnů od termínu platby, si poskytovatel vyhrazuje právo na následující úkony:

  6.4.1

  automatické odstranění obsahu webové stránky,

  6.4.2

  převod vlastnictví webové stránky s webovou doménou jinam jako náhradu za chybějící poplatky,

  6.4.3

  držení získané internetové domény dokonce i v případě, kdy PŘÍJEMCE uhradí zbývající platby, vzhledem k tomu, že získaná doména už mohla být prodána třetí společnosti nebo je v použití pro vnitřní účely POSKYTOVATELE.

  6.5.

  Obsah neplacené webové stránky je automaticky odstraněn 60 dnů od data ukončení zkušební doby.

 7. POSTUP REKLAMACE
  7.1.
  seznam

  Zákazník může podat stížnost, pokud služby podle tohoto   Jednacího řádu (včetně služeb poskytovaných elektronickými prostředky) Ceferty neprovádí, nebo nesouhlasí s ustanovením Jednacího řádu.

  7.2.

  Stížnost lze podat v elektronické podobě pomocí kontaktního formuláře, který je k dispozici na webových stránkách cz.mfirma.eu nebo písemě na Ceferty. Doporučuje se uvést uživatelské jméno Příjemce stížnosti v cz.mfirma.eu (login) a popis nahlášených námitek.

  7.3.

  Pokud Ceferty potřebuje doplnění dat nebo informací uvedených ve stížnosti, okamžitě se obrátí na zákazníka o jejich doplnění v potřebném rozsahu.

  7.4.

  Ceferty posoudí stížnost bez odkladu nejpozději do 14 dnů.

  7.5.

  Odpověď na stížnost je odeslána na e-mailovou adresu přiřazenou k účtu odběratele nebo jiným způsobem určeným zákazníkem.

 8. ROZHODNÉ PRÁVO A SPORY
  8.1.

  Právo rozhodné v dohodě mezi příjemcem a Ceferty, jejímž předmětem jsou služby poskytované Ceferty v rámci cz.mfirma.eu a jsou stanoveny v podmínkách Jednacího řádu, je polské právo.

  8.2.

  Slouvy jsou servisem cz.mfirma.eu uzavírané v českém jazyce.

  8.3.

  Případné spory vzniklé mezi Poskytovatelem služeb a Odběratelem budou rozhodovány příslušnými obecnými soudy.

 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  9.1. Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů

  Vytvoření účtu na internetovém portálu Poskytovatele služeb odpovídá uzavření Smlouvy o Zpracování Osobních Údajů mezi Poskytovatelem služeb (Zpracovatelem osobních údajů) a Příjemcem služeb (Správcem Osobních Údajů) pouze pro údaje, pro které Poskytovatel služeb plní úlohu Zpracovatele osobních údajů vůči Příjemci služeb.

  9.2. HLAVNÍ PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • 9.2.1. Ochrana osobních údajů

   Poskytovatel služeb zachází s ochranou a bezpečností Osobních Údajů s náležitou péčí a zpracovává tyto informace v souladu s platnými předpisy o ochraně dat a předpisy internetového portálu Poskytovatele služeb. Za účelem poskytování služeb, Poskytovatel může zpracovávat osobní údaje týkající se Příjemců. Poskytovatel může zveřejnit osobní údaje třetím stranám pouze se souhlasem Příjemce nebo pověřených orgánů (např. Daňového úřadu, policie, soudu) v souladu s platnými právními předpisy.

  • 9.2.2. Informace o ochraně soukromí

   Další informace o zpracování osobních údajů v souvislosti se službami nabízenými Poskytovatelem služeb, naleznete v Politice soukromí.

  9.3. ÚČEL SMLOUVY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • 9.3.1. Účel smlouvy o zpracování osobních údajů

   Účelem této Smlouvy je regulace práv a povinností v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů Zpracovatelem jménem Příjemce služeb (Správce osobních údajů).

  • 9.3.2. Definice

   „Smlouva o zpracování osobních údajů” znamená tuto smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouva o zpracování osobních údajů zajišťuje zpracování osobních údajů v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů a je zaměřena na prevenci užívání osobních údajů v rozporu se zákonem a předávání osobních údajů neoprávněné třetí osobě


   „Právní předpisy o ochraně osobních údajů“ se rozumí obecné nařízení EU o ochraně údajů 2016/679 ("GDPR") po vstupu v platnost, jakož i vnitrostátní předpisy o ochraně osobních údajů v zemi, kde má sídlo Správce osobních údajů, včetně ustanovení, kterými se provádí nebo doplňuje GDPR.


   "Osobní údaje", znamenají veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby ("Subjektu údajů") poskytnuté přímo Zpracovateli v rámcích poskytování služeb Ceferty Příjemci.


   "Subjekt údajů" - fyzická osoba, jejíž osobní údaje poskytl Správce osobních údajů (Příjemce služeb) Zpracovateli osobních údajů (Poskytovateli služeb).


  9.4 ROZSAH ZPRACOVÁNÍ

  Obecné předpoklady.

  • 9.4.1. Účel zpracování

   Příjemce služeb (Správce osobních údajů) určuje účel a způsob zpracování osobních údajů. Povaha a účel zpracování, včetně operací a základních zpracovatelských činností, jsou zaměřeny na poskytování služeb způsobem popsaným v předpisech internetového portálu Poskytovatele služeb.

  • 9.4.2 Pravidla zpracování

   Zpracovatel, jeho Subzpracovatelé a další osoby jednající na základě oprávnění Zpracovatele, které mají přístup k osobním údajům, které jim byly svěřeny, zpracovávají osobní údaje pouze jménem Příjemce služeb (Správce osobních údajů) v souladu s touto Smlouvou a zdokumentovanými pokyny Příjemce služeb (Správce osobních údajů), pokud není stanoveno jinak podle obecně platných právních předpisů.

  • 9.4.3. Rozsah zpracování

   Smlouva o zpracování osobních údajů se týká zpracování Zpracovatelem osobních údajů jménem Příjemce služeb (Správce osobních údajů) v souvislosti s poskytováním služeb Poskytovatelem služeb.


   Poskytovatel služeb (Ceferty) za žádných okolností neprodává údaje ani seznamy svých Příjemců služeb.

  • 9.4.4. Kategorie osobních údajů a Subjekty údajů

   Zpracování se vztahuje na následující - pokud tyto údaje poskytl Příjemce služeb (Správce osobních údajů) - kategorie osobních údajů:

   • základní osobní údaje, jako je jméno a příjmení, kontaktní údaje, např. e-mailová adresa, telefonní číslo apod,
   • udaje týkající se obsahu komunikace, jako jsou e-maily zasílané prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na internetových stránkách Příjemce služeb, provozovaných Poskytovatelem služeb,
   • další údaje poskytnuté Příjemcem služeb a zobrazené na internetových stránkách Příjemce nebo na emailové poště Příjemce, provozované Poskytovatelem služeb.
  9.5. POVINNOSTI SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PŘÍJEMCE SLUŽEB))
  • 9.5.1.

   Správce osobních údajů zaručuje, že osobní údaje jsou zpracovávány pro účely v souladu s právními předpisy a že Zpracovatel nezpracovává více osobních údajů, než je potřeba pro splnění těchto cílů.

  • 9.5.2.

   Správce osobních údajů se zavazuje zajistit, že při předávání osobních údajů Zpracovateli, bude důležitý právní základ pro jejich zpracování, jelikož každý souhlas je udělen přehledně, dobrovolně, jednoznačně a na základě informací získaných v tomto ohledu. Na žádost Zpracovatele se Správce osobních údajů písemně zaváže, aby uvedl a / nebo zdokumentoval základ zpracování

  9.6. DŮVĚRNOST
  • 9.6.1.

   Zpracovatel, jeho subzpracovatelé a další osoby jednající na základě oprávnění Zpracovatele, kteří mají přístup k osobním údajům, podléhají povinnosti zachování důvěrnosti. a zachovávají profesní tajemství týkající se zpracování osobních údajů a politiky ochrany osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů. Zpracovatel se zavazuje zajistit, že každý Subzpracovatel nebo jiné osoby jednající pod jeho pravomocí budou dodržovat výše uvedenou povinnost mlčenlivosti.

  • 9.6.2.

   Správce osobních údajů se vztahuje povinnost zachovávat důvěrnost ohledně veškeré dokumentace a informací získaných od Zpracovatele, v souvislosti s prováděnými technickými a organizačními bezpečnostními opatřeními Zpracovatele a jeho Subzpracovatelů, jakož i dalších informací, které si Zpracovatel přeje zachovat důvěrné.

  • 9.6.3.

   Povinnost zachovávat důvěrnost platí i po ukončení Smlouvy o zpracování osobních údajů.

  9.7. BEZPEČNOST

  Požadavky na bezpečnost zpracování osobních údajů Zpracovatelem jsou stanoveny v zásadách ochrany soukromí Zpracovatele údajů (Poskytovatele služeb) v části "Bezpečnost osobních údajů poskytnutých Zpracovateli".

  9.8. PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM A VÝKON PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
  • 9.8.1.

   Není-li dohodnuto jinak nebo není stanoveno jinak v příslušných předpisech, Správce osobních údajů je oprávněn požádat o přístup ke všem osobním údajům zpracovávaným Zpracovatelem jménem Správce osobních údajů.

  • 9.8.2

   Pokud Zpracovatel nebo Subzpracovatel obdrží od Subjektu údajů žádost týkající se zpracování osobních údajů, Zpracovatel zašle takovou žádost Správci osobních údajů pro další zpracování Správcem osobních údajů, pokud není stanoveno jinak v příslušných právních předpisech nebo pokynech poskytnutých Správcem osobních údajů.

  9.9. OSTATNÍ PODPORA PRO SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • 9.9.1.

   Pokud Zpracovatel nebo Subzpracovatel obdrží žádost o přístup nebo informace od příslušného orgánu dozoru týkající se registrovaných osobních údajů nebo zpracování údajů, na něž se vztahuje tato smlouva, Zpracovatel tuto skutečnost oznámí Správci osobních údajů a poskytne mu přijatou žádost, pokud není Zpracovatel oprávněn tuto žádost přezkoumat

  • 9.9.2.

   Je-li Správce osobních údajů povinen provést posouzení účinků a / nebo konzultovat s dozorovým orgánem, pokud jde o zpracování osobních údajů zpracovávaných podle této Smlouvy o zpracování osobních údajů, Zpracovatel poskytne Správci osobních údajů podporu v tomto ohledu. Správce osobních údajů nese veškeré náklady účtované Zpracovatelem spojené s poskytováním podpory.

  9.10. OZNÁMENÍ O PORUŠENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • 9.10.1.

   Zpracovatel oznamuje Správci osobních údajů ihned (nejpozději však do 24 hodin) po zjištění porušení týkajícího se zpracování osobních údajů ("porušení osobních údajů"). Správce osobních údajů odpovídá za oznámení o narušení osobních údajů příslušného orgánu dozoru.

  • 9.10.2.

   V případě, že Správce osobních údajů je povinen informovat Subjekty údajů o porušení jejich osobních údajů, Zpracovatel v tomto ohledu spolupracuje se Správcem osobních údajů, včetně udělení Správci osobních údajů, pokud je v držení těchto údajů, potřebných kontaktních údajů pro zainteresované Subjekty údajů. Správce osobních údajů nese veškeré náklady spojené s komunikací s Subjektem údajů, jejíž osobních údajů se týká porušení. Pokud je porušení osobních údajů způsobeno okolnostmi, za které odpovídá Zpracovatel, tak on nese náklady na komunikaci s Subjektem údajů, jejíž osobních údajů se týká porušení.

  9.11. SUBZPRACOVATELÉ
  • 9.11.1.

   Zpracovatel nemůže zapojit jiný Subjekt ("Subzpracovatel") v oblasti zpracování osobních údajů, svěřených mu podle této Smlouvy, bez předchozího písemného / emailového souhlasu Správce osobních údajů s výjimkou Subzpracovatelů uvedených v odstavci 9.11.3. pro použití kterých Příjemce služeb (Správce osobních údajů) souhlasí v chvíli vytvoření účtu na internetovém portálu Poskytovatele služeb. Zpracovatel informuje Správce osobních údajů o všech zamýšlených změnách týkajících se zřízení Subzpracovatelů.

  • 9.11.2.

   Zpracovatel zajišťuje, že povinnosti týkající se ochrany osobních údajů stanovené v této smlouvě a v právních předpisech o ochraně osobních údajů jsou ukládány všem Subzpracovatelům formou písemné smlouvy. Každý Subzpracovatel poskytuje zejména nezbytné záruky pro provedení vhodných technických a organizačních opatření k zajištění dodržování právních předpisů o ochraně osobních údajů a poskytnutí přístupu a informací nezbytných pro ověření tohoto souladu Správci osobních údajů a příslušným orgánům dozoru. Zpracovatel nese plnou zodpovědnost vůči Správci osobních údajů za činnosti Subzpracovatele.

  • 9.11.3

   Seznam Subzpracovatelů používaných Poskytovatelem:
   (i) Účetní kancelář Solus sp. z o. o., KRS: 0000339757, daňové identifikační číslo: 8971757371 (faktury vydané společností Ceferty);
   (ii) OVH sp. z o. o., KRS: 0000220286, daňové identifikační číslo: 8992520556, (nákup domén, hostování webových stránek, hostování e-mailové pošty Příjemců);
   (iii) Google LLC (v případě použítí služeb společnosti Google, např. "Google Moje firma", „Google Ads”, atd.);

  9.12. PŘENOS DAT
  • 9.12.1.

   Zveřejnění, přenos osobních údajů nebo přístup k osobním údajům ze zemí mimo EU / EHP ("třetí země") může nastat pouze v případě získání předchozího pisemného souhlasu od Správce osobních údajů (s výjimkou Subzpracovatelů uvedených v odstavci 9.11.3.) a podléhá standardním smluvním ustanovením v EU mezi Správcem osobních údajů a konkrétním podnikatelem v místě a na základě právních ustanovení platných pro takový převod nebo zveřejnění.

  9.13 PLATNOST A PODMÍNKY UKONČENÍ SMLOUVY
  • 9.13.1.

   Tato Smlouva o zpracování osobních údajů je platná, dokud Zpracovatel zpracovává osobní údaje jménem Správce osobních údajů, bez ohledu na dobu trvání hlavní smlouvy vyplývající ze založení účtů na internetovém portálu Poskytovatele služeb.

  • 9.13.2.

   V případě, že Zpracovatel porušuje ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů nebo právní předpisy o ochraně údajů, může Správce osobních údajů (i) pověřit Zpracovatele, aby okamžitě zastavil další zpracování osobních údajů; a / nebo (ii) okamžitě ukončit Smlouvu o zpracování osobních údajů.

  9.14. ÚČINKY UKONČENÍ SMLOUVY
  • 9.14.1.

   Po ukončení Smlouvy o zpracování osobních údajů, Zpracovatel - dle uvážení Správce osobních údajů - vymaže všechny osobní údaje Správce osobních údajů, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak..

  • 9.14.2.

   Zpracovatel se zavazuje předložit Správci osobních údajů prohlášení, které potvrzuje vymazání údajů v souladu se Smlouvou o zpracování osobních údajů a pokyny Správce osobních údajů.

  9.15. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
  • 9.15.1

   Žádná strana nebude odpovědná vůči druhé straně za jakékoliv náhodné, následné nebo nepřímé škody (zejména za přerušení podnikání, ztrátu zisku apod.) bez ohledu na způsob jednání, bez ohledu na to, zda škoda byla způsobena porušením smluvních závazků, deliktem (zejména v důsledku nedbalosti), odpovědnosti za výrobek nebo jakýmkoli jiným způsobem, a to i v případě upozornění na možnost vzniku takových škod (včetně „nepřímých“).

  • 9.15.2.

   Žádná ze stran není odpovědná vůči druhé straně za:
   a. chyby nebo zpoždění mimo rozumnou kontrolu nezúčastněné strany, včetně obecných zpoždění v přístupu k síti, poruchách napájení nebo vad strojů;
   b. chyby způsobené systémem nebo akcími druhé strany, opomenutí nebo nedbalostí, za které tato strana je výhradně odpovědná.

  • 9.15.3.

   Celkový a maximální závazek jedné ze stran na druhou stranu nesmí v žádném případě překročit částku rovnající se celkové částce zaplacené za služby za dvanáct (12) měsíců před událostí, která způsobuje odpovědnost.

  • 9.15.4

   Výše uvedené omezení se nevztahují na škody způsobené podvodem, hrubou nedbalostí nebo úmyslným pochybením.

 10. ÚROVEŇ PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÝCH STRÁNEK NA cz.mfirma.eu.
  10.1.

  Ceferty bude pečovat o to, aby úroveň dostupnosti stránky pro Zákazníky v rámci cz.mfirma.eu nebyla ménší než 96 % času dostupnosti v období 30 dní. V případě, kdy je úroveň dostupnosti místa menší než 96 % má zákazník právo požadovat vrácení peněz ve výši 5 Kč netto za každý den nedostupnosti, maximálně ale 2520 Kč netto.

 11. KONKRÉTNÍ PODMÍNKY REZIGNACE Z DOMÉNY .AT A .DE
  11.1.

  Podle předpisů používaných registrátory domén .at (nic.at Internet Verwaltungs- und Betriebsgesellschaft m. b. H.; Jakob-Haringer-Straße 8/V; 5020 Salzburg; Austria; nic.at) a také .de (DENIC eG; Kaiserstraße 75-77; 60329 Frankfurt; Niemcy; denic.de), se po ukončení fakturačního období nepředpokládá prodloužení domény. Tyto předpisy jsou nezávislé na poskytovateli služeb.

  11.2.

  Rezignace z p prodloužení domény .at – pokud nebude doména .at odnovena během 30 dní před datem vypršení, převezme službu domény registrátor domény. K jejímu odstranění je nutno registrátorovi zaslat fax (číslo fax: +43/662/46 69-29) 28 dní před datem vypršení domény. Jinak  bude doména automaticky obnovená, a bude vystavena faktura.

  11.3.

  Rezignace z prodloužení domény .de – každá doména, která vyprší, změní stav v DENIC eG. Registrátor bude pro potvrzení o odstranění domény kontaktovat Příjemce emailem nebo písemně. Bez odezvy budou Zákazníkovi účtovány náklady na prodloužení domény.

  11.4.

  V  případech  uvedených v bodech 11.2 a 11.3 může Zákazník požádat Ceferty o bezplatnou pomoc s prodloužením nebo rezignací z podloužení domény (např. zaslání faxu). Poté bude Ceferty informovat uživatele o prodloužení nebo možnosti rezignace z prodloužení prostřednictvím e-mailu.

 12. PODPORA KAMPANĚ GOOGLE ADS (ADWORDS)

  Níže naleznete důležité informace o službě přípravy reklamní kampaně Google Ads (Adwords).

  12.1.

  Pokud Příjemce služeb nepoužívá reklamní kampaň Google Ads po dobu 15 měsíců nebo déle a nefinancuje účet, reklamní účet Google automaticky smaže a veškeré nevyužité prostředky propadnou.

  12.2.

  Pokud Příjemce služeb pozastaví kampaň po dobu 15 měsíců nebo déle, propadnou prostředky nahromaděné na reklamním účtu.

  12.3.

  Informace o datu ukončení platnosti účtu Google Ads lze nalézt také na administračním panelu na kartě „Pozicionování / Zpráva kampaně Google Ads“.Příloha číslo 1 – Specifikace služeb dostupných v rámci Účtu na cz.mfirma.eu
seznam
Služba nebo dostupná funkce v rámci Účtu Účet – do 7 dní* od jeho vytvoření Účet – po 7 dnech od jeho vytvoření a neuhrazení poplatku za odběr Účet – po 7 dnech od jeho vytvoření a uhrazení poplatku za odběr
1 Internetová stránka Příjemce v rámci cz.mfirma.eu ANO NE (stánka dostupná jenom v režimu úprav trybie edycji) ANO
2 Možnost koupení domény ANO ANO ANO
3 Podpora konzultanta (chat on-line; telefonicky; prostřednictvím elektronické pošty) ANO NE ANO
4 Statistiky navštěv na internetové stránce Příjemce v rámci cz.mfirma.eu ANO NE ANO
5 Možnost monitorování pozice své stránky ve vyhledávači Google na zvolené fráze ANO NE ANO
6 Možnost monitorování činností koupené reklamní kampaně Google Ads ANO ANO (pouze vnější stránka, tj. nezakoupená na cz.mfirma.eu) ANO
7 Možnost koupení služby Pozicionování stránky Příjemce v rámci cz.mfirma.eu v vysledcích hledání Google ANO (pouze vnější stránka, tj. nezakoupená na cz.mfirma.eu) ANO (pouze vnější stránka, tj. nezakoupená na cz.mfirma.eu) ANO
8 Reklamy umištěny prostřednictví Ceferty na stránce Příjemce v rámci cz.mfirma.eu ANO ANO NE
9 Možnost zakoupení služeb reklamní Kampaně Google Ads NE ANO (pouze vnější stránka, tj. nezakoupená na cz.mfirma.eu) ANO
10 Možnost koupení služeb poštovní Účet Google ANO ANO ANO

* Strany (Poskytovatel a Příjemce) můžou po dohodě prodloužit zkušební období použití Účtu.

Jednací řád Partnerského Programu servisu cz.mfirma.eu

 1. Úvod
  1.1.

  Organizátorem Partnerského Programu je Ceferty sp. z o.o. - majitel servisu cz.mfirma.eu.

  1.2.

  Cílem Partnerského Programu je propagace servisu cz.mfirma.eu na stránkách WWW jeho Partnerů a také získání nových klientů tímto způsobem.

 2. Definice
  Servis (cz.mfirma.eu)

  Internetový servis, ve kterém Ceferty sp. z o.o. poskytuje služby připojení do aplikace umožňující tvorbu/spravování internetové stránky.

  Odběr

  Poplatek za přistup do cz.mfirma.eu, který klient uhradí jménem vlastnika, Ceferty sp. z o. o. sp. k., s ohledem na obecně používané akce a slevy na cz.mfirma.eu.

  Partner

  Firma nebo fizycká osoba, která se zůčastní Partnerského Programu, propaguje Servis a získává provizi za zákaznika přichazejícího z jeho internetových stránek.

  Odkaz

  Unikatní pro každého Partnera odkaz umožňující přesunutí zákaznika ze stránky Partnera na stránku servisu cz.mfirma.eu a umožňující tvorbu statistik, na základě kterých probíhá rozdělení provize mezi Servisem a Partnerem.

  Klient

  Subjekt, který se zaregistroval na cz.mfirma.eu.

  Klient platící

  Klient, který uhradil po zkušebním období použití Servisu zdarma poplatek na další, vybrané fakturační období.

  Zúčtovací období a slevy

  Poplatek za Servis je účtovan  předem, v obdobích zvolených Klientem nebo v obdobích určených v aktualně platném ceníku. Provizde placená Partnerovi je včetně slev pro klienty.

 3. Podmínky spolupráce
  3.1.

  Chcete-li začít spolupráci, zaregistrujte se na cz.mfirma.eu.

  3.2.

  Klient, který se zaregistruje v Servisu a používá odkaz partnera, je přižazen určenému Partnerovi a je registrovan v partnerském systému.

  3.3.

  Partner, který se zaregistruje v Servisu, obdrží přístup do administračního panelu partnerského systému. Na svém účtu Parter může sledovat aktivity doporučovaných Klientů a také sledovat statistiky přírůstku. Této statistiky obsahují informace ohledně plateb od Klienta přiznaných Partnerovi.

  3.4.

  Servis neposkytuje Partnerovi osobní údaje Klienta a také neumožňuje přístup k jeho prodejním dokladům.

  3.5.

  Není polvolená propagace cz.mfirma.eu na stránkách, na kterých je obsah zakázaný zákonem, porušující autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví a také principy morálky.

  3.6.

  Není povolen prodej stránek poskytovaných servisem cz.mfirma.eu způsobem zakrývajícím fakt, že stránka byla založena na portálu cz.mfirma.eu. Zejména není dovoleno skrýt v partnerském programu odkaz v zápatí stránky cz.mfirma.eu

 4. Fakturace a platby
  4.1.

  Za zákazníky získané prostřednictvím svých webových stránek, kteří se po uplynutí zkušební doby stanou platícími zákazníky cz.mfirma.eu, má Partner nárok na provizi  ve výši 600 Kč brutto.

  4.2.

  Vyúčtování s Partnerem proběhne v měsíci po měsíci, v němž zákazník zaplatil Odběr, na základě faktury/učtu vydaného Partnerem.

 5. Závěrečná ustanovení
  5.1.

  Organizátor si vyhrazuje právo na:

  1. Odmítnutí žadatele k účasti v Partnerském Programu bez udání důvodů
  2. Vyloučení Partnera v případě porušení ustanovení tohoto Jednacího řádu
  3. Změn v ustanovení tohoto Jednacího řádu
  4. Uzavření Partnerského Programu v okamžiku, potvrzování a současně informovat partnery této smlouvy nejpozději 30 dnů před uzavřením účtů a vypořádání provize partnerům v souladu s pravidly popsanými v bodě 4. Jednacího řádu.
  5.2.

  V záležitostech, které nejsou upraveny tímto Jednacím řádem, mají přednost ustanovení právních předpisů platných na území Polské republiky, a zejména polského Občanského zákoníku, ustanovení zákona ze dne 18 července 2002 pro poskytování služeb elektronickou cestou (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) a také zákona o autorském právu a souvisejících právech ze dne 4 února 1994 roku (text jedn. ze dne 17 května 2006 – Dz. U. Nr 90, poz. 631).

Jednací řád akcí "Domény pro firmy za 0 Kč!" a "Domény pro firmy za 10 Kč!

 1. Obecná ustanovení
  1.1.

  Organizátorem akcí "Domény pro firmy za 0 Kč!" a "Domény pro firmy za 10 Kč!" (dále: propagace) je Ceferty sp. z o.o., poskytovatel internetových služeb.

  1.2.

  Pravidla akcí byla stanovena v tomto Jednacím řádu, s upozorněním, že v záležitostech neupravených v ustanovení se používá pravidel Jednacího řádu portálu cz.mfirma.eu.

  1.3.

  V případě rozporu ustanovení této akce s ustanovením Jednacího řádu cz.mfirma.eu se používají podmínky akce.

  1.4.

  Propagaci nelze kombinovat s jinými akcemi, ledaže podmínky jednotlivé propagace tuto možnost dovolují.

 2. Propagační nabídka
  2.1.

  Registrace zboží a služeb v rámci propagační nabídky podléhá souhlasu s ustanoveními tohoto Jednacího řádu.

  2.2.

  Pravidla pro propagační nabídku mohou být předmětem změny během jejího trvání, s upozorněním, že to neplatí pro smlouvy uzavřené před provedením změny.

  2.3.

  Organizátor bude informovat o změnách na webových stránkách, na které umístí informace o možnosti propagační nabídky.

  2.4.

  Propagační nabídka zahrnuje účastníky, kteří v období platnosti nabídek zaregistrují to zboží nebo služby, kterých se týká nabídka a kteří přijmou ustanovení tohoto Jednacího řádu.

 3. Doba trvání akce
  3.1.

  Propagační nabídka trvá od 1. srpna 2011 do odvolání.

  3.2.

  Pořadatel může ukončit propagační akce (odmítnutí nabídky) z jakéhokoli důvodu, nebo může zastavit uzavírání smlouv za podmínek stanovených v Jednacím řádu.

  3.3.

  V případě zavedení nové propagační nabídky se stejnými nebo podobnými podmínkámi, přestává propagační nabídka vázat organizátora, pokud tento nerozhodne jinak.

 4. Seznam účastníků
  4.1.

  Propagační nabídka je určena pro firmy, které za účelem přímo spojeným s jejími obchodními nebo profesními činnostemi:

  1. během propagační nabídky rezervují funkcionální, regionální doménu .cz a také
  2. si v době objednávky vyberou možnost příslušnosti, která bere v úvahu podíl domény na propagační nabídce, a také
  3. splňují ostatní podmínky těchto pravidel a předpisů cz.mfirma.eu
  4.2.

  Za rozhodující pro účast na podpoře se příjmá datum rezervace domény v systému Organizátora, nejpozději poslední den akce

  4.3.

  Z účasti na akci jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora, jejich rodinní příslušníci a také subjekty, které podepsaly dohodu se NASK (mají status registrátora), jejich akcionáři, partneři a zaměstnanci.

  4.4.

  Přijímá se, že osoba oprávněna k činnostem jménem účastníka je osobou uzavírající smlouvy o poskytování služeb nebo osobou, která uzavřela takovou dohodu.

  4.5.

  Výhody propagační nabídky nemohou využívat Účastnici, kteří neprovedli platbu za služby nebo pozdě uhradili poplatek za služby nabízené Organizátorem, nebo během platnosti smlouvy provedli práci špatně. Rozhoduje o tom organizátor.

 5. Popis propagační nabídky
  5.1.

  Během trvání slevy žadatelé o registraci nové funkcionální, regionální domény .cz projevují ochotu podílet se na slevě.

  5.2.

  Jeden účastník může během trvání slevy a jejich podmínek zaregistrovat jednu doménu. Další domény jsou registrovány za podmínek stanovených v ceníku Organizátora. Období platnosti domény registrované v rámci slevy je 12 měsíců od data registrace domény v NASK.

  5.3.

  Doména je zaregistrována prostřednictvím Organizátora bez placení poplatků.

  5.4.

  Podmínkou účasti v akci je poskytnutí aktuálních, správných a úplných údajů a DIČ Účastníka během registrace.

  5.5.

  Organizátor má právo žádat od účastníka (nových a stávajících zákazníků), který objednal nebo registroval doménu za podmínek propagace, poskytnutí kopii certifikátu IČO a dokumentů, které jsou registrovány, tj. certifikátu nebo výpisu z registru hospodařských činností, výpisu z obchodního rejestříku nebo jiného dokladu o registraci činností účastníka.

  5.6.

  Výzvu uvedenou v bodě 5.5. Organizátor zašle Účastníkovi na e-mailovou adresu uvedenou během registrace.

  5.7.

  Na žádost Organizátora je Účastník povinnen poskytnout kopii dokladu uvedeného v bodě 5.5. do 3 pracovních dnů od data vyžádání.

  5.8.

  Nezaslání kopií dokumentů uvedených v bodě 5.5. během období uvedeného v bodě 5.7. bude znamenat porušení dohody účastníkem a může mít za následek ukončení smlouvy s organizátorem, v souladu s jednacím ředem cz.mfirma.eu. Účastník bude povinen zaplatit náklady na registraci domény podle ceníku Organizátora platného v době využití akce.

  5.9.

  Podmínkou využití nabídky Účastníkem je potvrzení objednávky na domény registrované v akci.

  Organizátorem promoční akce "Domény pro firmy za 0 Kč!" (dále: akce) je Ceferty sp. z o.o., poskytovatel služeb Internetu.

  5.10.

  Akce se týká pouze domén:

  1. zaregistrovaných behěm trvání akcí, v prvním období odběru,
  2. které se nepodílejí na jiné akce, reklamní nabídky a speciální akce.
  5.11.

  Obnovení platnosti domén registrovaných v rámci propagační nabídky, po skončení prvního ročního období registrace probíhá za podmínek platných v době obnovení služby a udaných v ceníku Organizátora platném v tomto období, bez ohledu na jakékoli akce, slevy a bez ohledu na jejich povahu, nerozhodne-li Organizátor jinak.

  5.12.

  V případě převodu domény registrované v rámci akcí na jiného poskytovatele služeb před prvním obnovením, se Účastník zavazuje k jejímu předchozímu obnovení v systému Organizátora pro další, za cenu odpovídající nákladům na prodloužení domény z aktualního ceníku Organizátora. Uhrazení poplatků uvedených v předchozí větě vyloučí účastníka akce od jakýchkoli dalších přínosů pro Organizátora.

  5.13.

  Použití domény registrováné během propagace se vztahuje k obecným pravidlům využití služeb nacházejících se v příslušných Jednacích řádech cz.mfirma.eu.

  5.14.

  Služby získané od účastníka v rámci propagace nelze vyměnit na peněžní ekvivalent, ostatní služby nebo nabídky.

 6. Odpovědnost
  6.1.

  Organizátor není zodpovědný za činnosti nebo opomenutí třetích stran, které mají nebo mohou mít vliv na splnění podmínek nabídky, za které není zodpovědný dle obecných zasad, dále není zodpovědný za důsledky plynoucí z vlivu vyšší moci, telekomunikačních a energetických závad nebo jiných událostí, které jsou mimo kontrolu Organizátora.

STRÁNKY WWW

 • Stránka s obsahem hotová do 5 minut!
 • Přes 1000 grafických projektů
 • Doména .cz nebo .com
 • Jazykové verze + Google Místa
 • Snadné a rychlé změny
České webové šablony

REKLAMA GOOGLE

 • Levné sponzorované odkazy
 • Monitoring pozicí ve vyhledávači
 • Vyběr klíčových slov
 • Zpráva z online kampaně
 • Pomoc během optimalizace obsahu stránky
Levné reklama na Google

ODBORNÉŠKOLENÍ

Chcete-li získat informace o tvorbě webových stránek a efektivním pozicionování, přihlašte se nyní