• Novinka! Monitorování pozice Vaší stránky zdarma v Google.
 • Novinka! Přidali jsme možnost umístit Vaše firemní logo na stránce!

Jednací řád klienta servisu cz.mfirma.eu

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
  1.1.

  Internetový portál dostupný na http://cz.mfirma.eu provozuje společnost CEFERTY SP. Z O.O. SP. K. se sídlem ve Vratislavi (adresa sídla: ulice Kłodnicka 7/13; 54-217 Wrocław) zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudu pod číslem KRS 0000428302; sąd rejestrowy, v níž je uložena dokumentace společnosti: Okresní soud Wrocław-Fabryczna ve Vratislavi VI Hospodářské oddělení - KRS; DIČ: 8943040862; IČO: 021935846; adresa e-mail: office@mfirma.cz; telefonní číslo: +420 228 880 379 (poplatek jako za standardní připojení - podle ceníku určeného operátora).

  1.2.

  Ustanovení toho Jednacího řádu nejsou určena k vyloučení nebo omezení práv spotřebitelů na jejich právech podle povinných ustanovení vyplývající z práva. V případě konfliktu mezi ustanoveními toho Jednacího řádu s výše uvedenými ustanoveními, přednost mají tyto předpisy.

  1.3.

  Definice - termíny použíté v Jednacím řádu znamenají:

  1. 1.3.1.

   CEFERTY; POSKYTOVATEL SLUŽEB – CEFERTY SP. Z O.O. SP. K. se sídlem ve Vratislavi (adresa sídla: ulice Kłodnicka 7/13; 54-217 Wrocław) zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudu pod číslem KRS 0000428302; registrační soud, v níž je uložena dokumentace společnosti: Okresní soud Wrocław-Fabryczna ve Vratislasi VI Hospodářské oddělení - KRS; DIČ: 8943040862; IČO: 021935846; adresa elektronické pošty: office@mfirma.cz; telefonní číslo: +420 228 880 379 (poplatek jako za standardní připojení - podle ceníku určeného operátora).

   1.3.2.

   cz.mfirma.eu; INTERNETOVÝ PORTAL – Internetový portál provozován Ceferty, který umožňuje Příjmencům vytvářet WWW stránky a publikovat je na Internetu. Dodatečně Ceferty pomáhá Příjemci prostřednictvím internetového portálu nastavit poštovní účet na serverech Google a také zprostředkuje v koupi reklamy v reklamním programu Google AdWords.

   1.3.3.

   GOOGLE – společnost Google Inc. se sídlem - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

   1.3.4.

   OBČANSKÝ ZÁKONNÍK – právo polského občanského zákoníku ze  dne 23 dubna 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

   1.3.5.

   SPOTŘEBITEL – zákazník, který je rovněž spotřebitelem ve smyslu článku 1. art. 22[1] Občanského zákoníku, který používá  Internetový portál.

   1.3.6.

   ÚČET – vedený společností Ceferty na cz.mfirma.eu pro Příjemce pod unikatním užitavelským jménem (loginem) účet, v rámci kterého Ceferty (1) poskytuje prostředky, v nichž jsou shromažďovány údaje příjemce a informace o jeho aktivitách v rámci cz.mfirma.eu a také (2) umožňuje přístup k poskytovaným službám v jeho rámci v souladě s přílohou číslo 1 Jednacího řádu.

   1.3.7.

   PODNIKATEL – zákazník, který je také podnikatelem ve smyslu článku 43[1] Občanského zakonníku, který používá Internetový portál. V případě, že je operátor fyzickou osobou, musí použití Internetového portálu přímo souviset s  jeho podnikáním nebo s profesí.

   1.3.8.

   JEDNACÍ ŘÁD – ninější Jednací řád Internetového portálu.

   1.3.9.

   REGISTRACE – Postup pro vytvoření Účtu.

   1.3.10.

   PŘÍJEMCE SLUŽBY – fyzická osoba, která dosáhla 18 let a má plnou právní způsobilost, právnická osoba nebo organizační jednotka nemající právní subjektivitu, která používá  Internetový portal v souladu s jednacím řádem. Příjemcem může být také osoba, která dosáhla 13 let, ale nemá 18 let do  té míry aby mohla získat práva a uzavírat závazky v souladu s všeobecnými platnými zákonnými předpisy.

 2. PODMÍNKY POUŽITÍ cz.mfirma.eu
  2.1.

  Technické požadavky nezbytné pro spolupráci s teleinformatičním systémem ICT, kterého používá Poskytovatel služeb:

  1. 2.1.1.

   Počítač, tablet, telefon nebo jiné multimediální zařízení s  připojením k Internetu.

   2.1.2.

   Webový prohlížeč nainstalován na zařízení s připojením k Internetu: Mozilla Firefox ve verzi 10.0 a výše, Internet Explorer ve verzi 8.0 a výše, Opera ve verzi 11 a výše, Google Chrome ve verzi 17 a výše.

   2.1.3.

   Obsluha souborů Cookies zapnuta v internetovém vyhledávači.

  2.2.

  Zákazník je povinen používat internetový portal v souladu se zákonem a dobrými mravy s ohledem a respektováním osobních práv a práv duševního vlastnictví třetích stran. Zakázány jsou protiprávní akce, které by mohly bránit fungování Internetového portálu nebo vystavit poskytovatele ztrátě reputace.

  2.3.

  Příjemce služby je odpovědný za poskytování legálního obsahu služeb.

  2.4.

  Zákazník je povinen zadávát údaje v souladu se skutečností.

  2.5.

  Druh a rozsah služeb dostupných v rámci Účtu stanovený je přílohou číslo 1 Jednacího řádu.

  2.6.

  Při registraci je nutno poskytnout následující údaje: jméno, příjmení; kontaktní telefonní číslo; adresu elektronické pošty (adresa e-mail) a také heslo. V případě registrace službou serwisu Facebook.com stačí klepnutí na tlacítko „Přihlášení přes Facebook” a také povolení aplikace mfirma. com automaticky stahovat e-mailové adresy uložené na Facebookovém profilu.

  2.7.

  Po vyplnění registračního formuláře, klepněte na pole „Vytvořit účet” („Přihlásit se” v případě registrace službou Facebook.com) a v tomto okamžiku dochází k uzavření dohody mezi registrovaným subjektem a Ceferty, jejichž předmětem je vytvořit Účet a poskytovat služby v rámci Účtu podle podmínek stanovených v jednacím řadu.

  2.8.

  Do 10 dnů od data uzavření smlouvy, uvedeného v bodě 2.7., může Spotřebitel od smlouvy odstoupit bez udání důvodů po předložení příslušného písemného prohlášení (pro dodržení termínu stačí prohlášení odeslat před jeho vypršením). Právo odstoupení od smlouvy se netýká Klienta v případě těch služeb, které už byly se souhlasem Klienta zahájeny, před uplynutím této lhůty (např. jednání v rámci Účtu, spuštění kampaně Google Adwords) a také v případě dodávek služeb určených Spotřebitelem v jeho objednávce nebo v dokladech úzce spojených s  jeho osobou.

  2.9.

  Ceferty může zastavit Registraci nebo používání stránek  servisu cz.mfirma.eu v připadě špatně ověřeních dat zmíněných v bodě 2.6. Tento bod se nevztahuje na Spotřebitele.

  2.10.

  Díky  registraci Ceferty automaticky vytváří Účet přiřazený k uživatelskému názvu (login) uvedenému v registračném formuláři nebo identifikačním čísle (ID) v servisu Facebook.com  v případě Příjemců, kteří provedou registraci na Internetovém portálu prostřednictvím Facebook.com. Příjemce získává přístup k účtu pokaždé po zadání jména a hesla v internetovém portálu (standardní přihlášení bez použití portalu Facebook.com) nebo v okně přihlašování Facebook.com. Heslo není přesměrované do portálu cz.mfirma.eu.

  2.11.

  Účet obsahuje údaje zadané Odběratelem v registračním formuláři. V případě změny jakýchkoliv údajů by je měl Odběratel aktualizovat okamžitě, s použitím příslušného formuláře dostupného v rámci Účtu nebo kontaktováním konzultanta (chat on-line, telefonicky +420 228 880 379; prostřednictvím emailu: office@mfirma.cz). Odstraňování údajů uvedených v bodě 2.6. Odběratem je během používání služeb cz.mfirma.eu zakázáno (s výjimkou jejich aktualizace), jakož i zadání nesprávných nebo neupylných údajů. Ke každému účtu je třeba přizpůsobit jinou adresu elektronické pošty (e-mail) nebo identifinační číslo (ID) v servisu Facebook.com a to v případě Odběratele, který provádí Registraci nebo se přihlašuje na Internetový portál prostřednictvím servisu Facebook.com.

  2.12.

  Odběratel, příjemce služeb, může vlastnit více než jeden Účet, nelze je však použít k provádění operací porušujících Jednací řád.

  2.13.

  Ceferty si vyhrazuje právo dočasně zablokovat Účet nebo přístup k vybraným službám poskytovaným servisem Mfirma v  případě, že je objektivně ohroženo zabezpečení účtu. Ceferty v takovém případě může rozhodnout o používání uživatelského účtu při změně hesla účtu. Po změně hesla získá příjemce okamžitý přístup k účtu. Tento bod nemá za cíl omezit odpovědnost Spotřebitele vzhledem k Dodavateli za nesprávné vyplnění povinností.

  2.14.

  Při nákupu služby 3 nebo 10 jazykových verzí je povinnost přípravy překladu na příjemci. Ceferty poskytuje pouze technickou možnost vlastnění několika jazykových verzí.

 3. PLATBY A PROVIZE
  3.1.

  Účet a služby poskytované Ceferty v rámci Účtu v cz.mfirma.eu jsou zpoplatněné. Výška poplatku za účet a podrobné služby v rámci Účtu jsou uvedeny v ceníku cz.mfirma.eu, který je dostupný a stránce http://cz.mfirma.eu/internetove-stránky-www-cenik.html.

  3.2.

  Poplatky jsou účtovány v souladu s ceníkem cz.mfirma.eu a jsou předloženy příjemci k platbě před spuštěním služby v rámci Účtu. V případě Účtu bude platba doručena po jeho vytvoření – v termínu do 7 dní ode dne vytvoření účtu, pokud se strany nedohodnou jinak - jinak příjemce služby ztratí přístup ke službám v rámci Účtu v souladu s přílohou číslo 1 Jednacího řádu.

  3.3.

  Dostupné způsoby platby:

  1. 3.3.1.

   Elektronické platby prostřednictvím servisu PAYPAL.

   3.3.2.

   Elektronické platby prostřednictvím servisu PAYU.CZ – možné způsoby platby jsou dostupné na adrese: http://www.payu.cz/pro-kupujici/pohodli.

   3.3.3.

   Platby prostřednictvím tradičního převodu.

  3.4.

  Faktury jsou připravovany na  základě údajů Odběratele uvedených během Registrace nebo jejich pozdější aktualizace, ledaže Příjemce poskytne jiné údaje.

  3.5.

  Poplatek za odběr a použití Účtu je roční poplatek. Existuje možnost rozdělení poplatku na 2 nebo 4 splátky, které jsou splatné měsíčně (příslušně v prvních dvou buď čtyřech měsících). Při jednorázové platbě získáváte 20% slevy, platbou na 2 splátky 10% slevy, a platba na 4 splátky bez slevy.

  3.6.

  Příjemce se nemůže vzdát služeb cz.mfirma.eu před zaplacením všech splátek odběru.

  3.7.

  Příjemce může získat autorizační kód domény po zaplacení všech služeb zakoupených v portálu cz.mfirma.eu.

 4. DALŠÍ POVINNOSTI ODBĚRATELE
  4.1.

  Vlastnická práva na grafiku cz.mfirma.eu včetně loga „cz.mfirma.eu”, a také rozložení a (tzv. layout) a také práva průmyslového vlastnictví, práva plynoucí z registrace ochranných známek a ochranné známky v cz.mfirma.eu patří Ceferty. Používání grafiky a kompozice je příjemci zakázáno, včetně označení která jsou předmětem práv společnosti Ceferty, s výjimkou výslovně jmenovaných situací v Jednacím řádu nebo s souhlasem Ceferty.

  4.2.

  Ceferty není zodpovědná za obsahy odesílané uživateli porušující společenské nebo morální normy, jakož i pravidla chování, pravidla sociální, které mají neslušný nebo urážlivý obsah, obsahují pornografii nebo porušují práva třetích stran. Tento bod nemá vliv na článek 14 zákona o poskytování služeb elektronickou cestou ze dne 18 července 2002 (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

  4.3.

  Prodej internetových stránek dostupných v rámci cz.mfirma.eu třetím stránám způsobem zakrývajícím skutečnost, že strana byla založena na cz.mfirma.eu, není povolen. Především není dovoleno skrýt v úseku zápatí stránky informací odkazujících na cz.mfirma.eu.

 5. ZMĚNY V JEDNACÍM ŘÁDU
  5.1.

  Ceferty může z důležitých důvodů (nutnost změny vyplývající ze všeobecně platných předpisů, zavedení nových nebo zlepšení stávajících služeb v rámci Vašeho účtu) změnit Jednací řád, o čemž bude zákazník informován alespoň 14 dní před dnem platnosti změny.

  5.2.

  Změněný Jednací řádad zavazuje Zákazníka, pokud byly zachovány požadavky článku č. 384 Občanského zákoníka, to znamená, že Zákazník byl řádně informován  o změnách a Odběratel nevypověděl smlouvu o trvalém poskytování Elektronických služeb do 14 dnů od data oznámení.

  5.3.

  Zákazník bude během prvního přihlášení na cz.mfirma.eu počínaje dnem vstupu v platnost změn, bude upozorněn na tyto změny a na možnost jejich přijetí nebo odmítnutí. Odmítnutí přijetí změny odpovídá ukončení smlouvy s Ceferty s účinností uvedené v bodě. 6.1.

 6. UKONČENÍ SMLOUVY
  6.1.

  Zákazník může  kdykoliv ukončit smlouvu s   Ceferty (na účet) v písemné podobě na adresu Ceferty nebo zasláním e-mailu na e-mailovou adresu: office@mfirma.cz obsahujícím  prohlášení o  vypovězení dohody. Smlouva je ukončena s okamžitým účinkem. V případě ukončení smlouvy  v tomto režimu nedojde k vrácení již zaplacených poplatků.

  6.2.

  Z  důležitých důvodů (protiprávní poskytování obsahu; porušení Jednacího řádu) může být dohoda vypovězena Ceferty s oznámením 7 dní předem. V případě spotřebitele je nezbytné dřívější jediná výzva k ukončení narušování se stanovením příslušné lhůty.

  6.3.

  Je-li smlouva vypovězena Ceferty, zákazník se nemůže znovu zaregistrovat do servisu cz.mfirma.eu bez předchozího souhlasu Ceferty.

  6.4.

  V případě, kdy zákazník nezaplatí předplatné za webovou stránku nebo za všechny ostatní služby zakoupené v portálu cz.mfirma.eu a uplyne 60 dnů od termínu platby, si poskytovatel vyhrazuje právo na následující úkony:

  6.4.1

  automatické odstranění obsahu webové stránky,

  6.4.2

  převod vlastnictví webové stránky s webovou doménou jinam jako náhradu za chybějící poplatky,

  6.4.3

  držení získané internetové domény dokonce i v případě, kdy PŘÍJEMCE uhradí zbývající platby, vzhledem k tomu, že získaná doména už mohla být prodána třetí společnosti nebo je v použití pro vnitřní účely POSKYTOVATELE.

  6.5.

  Obsah neplacené webové stránky je automaticky odstraněn 60 dnů od data ukončení zkušební doby.

 7. POSTUP REKLAMACE
  7.1.
  seznam

  Zákazník může podat stížnost, pokud služby podle tohoto   Jednacího řádu (včetně služeb poskytovaných elektronickými prostředky) Ceferty neprovádí, nebo nesouhlasí s ustanovením Jednacího řádu.

  7.2.

  Stížnost lze podat v elektronické podobě pomocí kontaktního formuláře, který je k dispozici na webových stránkách cz.mfirma.eu nebo písemě na Ceferty. Doporučuje se uvést uživatelské jméno Příjemce stížnosti v cz.mfirma.eu (login) a popis nahlášených námitek.

  7.3.

  Pokud Ceferty potřebuje doplnění dat nebo informací uvedených ve stížnosti, okamžitě se obrátí na zákazníka o jejich doplnění v potřebném rozsahu.

  7.4.

  Ceferty posoudí stížnost bez odkladu nejpozději do 14 dnů.

  7.5.

  Odpověď na stížnost je odeslána na e-mailovou adresu přiřazenou k účtu odběratele nebo jiným způsobem určeným zákazníkem.

 8. ROZHODNÉ PRÁVO A SPORY
  8.1.

  Právo rozhodné v dohodě mezi příjemcem a Ceferty, jejímž předmětem jsou služby poskytované Ceferty v rámci cz.mfirma.eu a jsou stanoveny v podmínkách Jednacího řádu, je polské právo.

  8.2.

  Slouvy jsou servisem cz.mfirma.eu uzavírané v českém jazyce.

  8.3.

  Případné spory vzniklé mezi Poskytovatelem služeb a Odběratelem budou rozhodovány příslušnými obecnými soudy.

 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  9.1.

  Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ze 29 srpna 1997 r. (Úř. No 133, položka. 883 s d ze zm.).

  9.2.

  Správce osobních údajů shromážděných prostřednictvím cz.mfirma.eu je Ceferty.

  9.3.

  Osobní údaje jsou zpracovány za účelem plnění dohody uzavřené se zákazníkem a přímého marketingu svých výrobků nebo služeb správce. Pro jiné účely (tj. k provádění propagační a reklamní kampaně, komerční komunikace) budou použity jen s předchozím souhlasem příjemce.

  9.4.

  Zákazník má právo na přístup k obsahu svých osobních údajů a jejich nápravě.

  9.5.

  Použití portálu  cz.mfirma.eu a uzavírání smluv zahrnující nutnost poskytnutí osobních údajů, je zcela dobrovolné. Osoba, které se týkají osobní údaje, rozhoduje o uzavření smlouvy v souladu s Jednacím řádem sama.

  9.6.

  Ceferty neprodává ani dat, ani seznamů svých příjemců.

 10. ÚROVEŇ PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÝCH STRÁNEK NA cz.mfirma.eu.
  10.1.

  Ceferty bude pečovat o to, aby úroveň dostupnosti stránky pro Zákazníky v rámci cz.mfirma.eu nebyla ménší než 96 % času dostupnosti v období 30 dní. V případě, kdy je úroveň dostupnosti místa menší než 96 % má zákazník právo požadovat vrácení peněz ve výši 5 Kč netto za každý den nedostupnosti, maximálně ale 1800 Kč netto.

 11. KONKRÉTNÍ PODMÍNKY REZIGNACE Z DOMÉNY .AT A .DE
  11.1.

  Podle předpisů používaných registrátory domén .at (nic.at Internet Verwaltungs- und Betriebsgesellschaft m. b. H.; Jakob-Haringer-Straße 8/V; 5020 Salzburg; Austria; nic.at) a také .de (DENIC eG; Kaiserstraße 75-77; 60329 Frankfurt; Niemcy; denic.de), se po ukončení fakturačního období nepředpokládá prodloužení domény. Tyto předpisy jsou nezávislé na poskytovateli služeb.

  11.2.

  Rezignace z p prodloužení domény .at – pokud nebude doména .at odnovena během 30 dní před datem vypršení, převezme službu domény registrátor domény. K jejímu odstranění je nutno registrátorovi zaslat fax (číslo fax: +43/662/46 69-29) 28 dní před datem vypršení domény. Jinak  bude doména automaticky obnovená, a bude vystavena faktura.

  11.3.

  Rezignace z prodloužení domény .de – každá doména, která vyprší, změní stav v DENIC eG. Registrátor bude pro potvrzení o odstranění domény kontaktovat Příjemce emailem nebo písemně. Bez odezvy budou Zákazníkovi účtovány náklady na prodloužení domény.

  11.4.

  V  případech  uvedených v bodech 11.2 a 11.3 může Zákazník požádat Ceferty o bezplatnou pomoc s prodloužením nebo rezignací z podloužení domény (např. zaslání faxu). Poté bude Ceferty informovat uživatele o prodloužení nebo možnosti rezignace z prodloužení prostřednictvím e-mailu.Příloha číslo 1 – Specifikace služeb dostupných v rámci Účtu na cz.mfirma.eu
seznam
Služba nebo dostupná funkce v rámci Účtu Účet – do 7 dní* od jeho vytvoření Účet – po 7 dnech od jeho vytvoření a neuhrazení poplatku za odběr Účet – po 7 dnech od jeho vytvoření a uhrazení poplatku za odběr
1 Internetová stránka Příjemce v rámci cz.mfirma.eu ANO NE (stánka dostupná jenom v režimu úprav trybie edycji) ANO
2 Možnost koupení domény ANO ANO ANO
3 Podpora konzultanta (chat on-line; telefonicky; prostřednictvím elektronické pošty) ANO NE ANO
4 Statistiky navštěv na internetové stránce Příjemce v rámci cz.mfirma.eu ANO NE ANO
5 Možnost monitorování pozice své stránky ve vyhledávači Google na zvolené fráze ANO NE ANO
6 Možnost monitorování činností koupené reklamní kampaně Google Adwords ANO ANO (pouze vnější stránka, tj. nezakoupená na cz.mfirma.eu) ANO
7 Možnost koupení služby Pozicionování stránky Příjemce v rámci Mamfirme.pl v vysledcích hledání Google ANO (pouze vnější stránka, tj. nezakoupená na cz.mfirma.eu) ANO (pouze vnější stránka, tj. nezakoupená na cz.mfirma.eu) ANO
8 Reklamy umištěny prostřednictví Ceferty na stránce Příjemce v rámci cz.mfirma.eu ANO ANO NE
9 Možnost zakoupení služeb reklamní Kampaně Google Adwords NE ANO (pouze vnější stránka, tj. nezakoupená na cz.mfirma.eu) ANO
10 Možnost koupení služeb poštovní Účet Google ANO ANO ANO

* Strany (Poskytovatel a Příjemce) můžou po dohodě prodloužit zkušební období použití Účtu.

Jednací řád Partnerského Programu servisu cz.mfirma.eu

 1. Úvod
  1.1.

  Organizátorem Partnerského Programu je Ceferty sp. z o.o. sp. k. - majitel servisu cz.mfirma.eu.

  1.2.

  Cílem Partnerského Programu je propagace servisu cz.mfirma.eu na stránkách WWW jeho Partnerů a také získání nových klientů tímto způsobem.

 2. Definice
  Servis (cz.mfirma.eu)

  Internetový servis, ve kterém Ceferty sp. z o.o. sp. k. poskytuje služby připojení do aplikace umožňující tvorbu/spravování internetové stránky.

  Odběr

  Poplatek za přistup do cz.mfirma.eu, který klient uhradí jménem vlastnika, Ceferty sp. z o. o. sp. k., s ohledem na obecně používané akce a slevy na cz.mfirma.eu.

  Partner

  Firma nebo fizycká osoba, která se zůčastní Partnerského Programu, propaguje Servis a získává provizi za zákaznika přichazejícího z jeho internetových stránek.

  Odkaz

  Unikatní pro každého Partnera odkaz umožňující přesunutí zákaznika ze stránky Partnera na stránku servisu cz.mfirma.eu a umožňující tvorbu statistik, na základě kterých probíhá rozdělení provize mezi Servisem a Partnerem.

  Klient

  Subjekt, který se zaregistroval na cz.mfirma.eu.

  Klient platící

  Klient, který uhradil po zkušebním období použití Servisu zdarma poplatek na další, vybrané fakturační období.

  Zúčtovací období a slevy

  Poplatek za Servis je účtovan  předem, v obdobích zvolených Klientem nebo v obdobích určených v aktualně platném ceníku. Provizde placená Partnerovi je včetně slev pro klienty.

 3. Podmínky spolupráce
  3.1.

  Chcete-li začít spolupráci, zaregistrujte se na cz.mfirma.eu.

  3.2.

  Klient, který se zaregistruje v Servisu a používá odkaz partnera, je přižazen určenému Partnerovi a je registrovan v partnerském systému.

  3.3.

  Partner, který se zaregistruje v Servisu, obdrží přístup do administračního panelu partnerského systému. Na svém účtu Parter může sledovat aktivity doporučovaných Klientů a také sledovat statistiky přírůstku. Této statistiky obsahují informace ohledně plateb od Klienta přiznaných Partnerovi.

  3.4.

  Servis neposkytuje Partnerovi osobní údaje Klienta a také neumožňuje přístup k jeho prodejním dokladům.

  3.5.

  Není polvolená propagace cz.mfirma.eu na stránkách, na kterých je obsah zakázaný zákonem, porušující autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví a také principy morálky.

  3.6.

  Není povolen prodej stránek poskytovaných servisem cz.mfirma.eu způsobem zakrývajícím fakt, že stránka byla založena na portálu cz.mfirma.eu. Zejména není dovoleno skrýt v partnerském programu odkaz v zápatí stránky cz.mfirma.eu

 4. Fakturace a platby
  4.1.

  Za zákazníky získané prostřednictvím svých webových stránek, kteří se po uplynutí zkušební doby stanou platícími zákazníky cz.mfirma.eu, má Partner nárok na provizi  ve výši 600 Kč brutto.

  4.2.

  Vyúčtování s Partnerem proběhne v měsíci po měsíci, v němž zákazník zaplatil Odběr, na základě faktury/učtu vydaného Partnerem.

 5. Závěrečná ustanovení
  5.1.

  Organizátor si vyhrazuje právo na:

  1. Odmítnutí žadatele k účasti v Partnerském Programu bez udání důvodů
  2. Vyloučení Partnera v případě porušení ustanovení tohoto Jednacího řádu
  3. Změn v ustanovení tohoto Jednacího řádu
  4. Uzavření Partnerského Programu v okamžiku, potvrzování a současně informovat partnery této smlouvy nejpozději 30 dnů před uzavřením účtů a vypořádání provize partnerům v souladu s pravidly popsanými v bodě 4. Jednacího řádu.
  5.2.

  V záležitostech, které nejsou upraveny tímto Jednacím řádem, mají přednost ustanovení právních předpisů platných na území Polské republiky, a zejména polského Občanského zákoníku, ustanovení zákona ze dne 18 července 2002 pro poskytování služeb elektronickou cestou (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) a také zákona o autorském právu a souvisejících právech ze dne 4 února 1994 roku (text jedn. ze dne 17 května 2006 – Dz. U. Nr 90, poz. 631).

Jednací řád akcí "Domény pro firmy za 0 Kč!" a "Domény pro firmy za 10 Kč!

 1. Obecná ustanovení
  1.1.

  Organizátorem akcí "Domény pro firmy za 0 Kč!" a "Domény pro firmy za 10 Kč!" (dále: propagace) je Ceferty sp. z o.o. sp. k., poskytovatel internetových služeb.

  1.2.

  Pravidla akcí byla stanovena v tomto Jednacím řádu, s upozorněním, že v záležitostech neupravených v ustanovení se používá pravidel Jednacího řádu portálu cz.mfirma.eu.

  1.3.

  V případě rozporu ustanovení této akce s ustanovením Jednacího řádu cz.mfirma.eu se používají podmínky akce.

  1.4.

  Propagaci nelze kombinovat s jinými akcemi, ledaže podmínky jednotlivé propagace tuto možnost dovolují.

 2. Propagační nabídka
  2.1.

  Registrace zboží a služeb v rámci propagační nabídky podléhá souhlasu s ustanoveními tohoto Jednacího řádu.

  2.2.

  Pravidla pro propagační nabídku mohou být předmětem změny během jejího trvání, s upozorněním, že to neplatí pro smlouvy uzavřené před provedením změny.

  2.3.

  Organizátor bude informovat o změnách na webových stránkách, na které umístí informace o možnosti propagační nabídky.

  2.4.

  Propagační nabídka zahrnuje účastníky, kteří v období platnosti nabídek zaregistrují to zboží nebo služby, kterých se týká nabídka a kteří přijmou ustanovení tohoto Jednacího řádu.

 3. Doba trvání akce
  3.1.

  Propagační nabídka trvá od 1. srpna 2011 do odvolání.

  3.2.

  Pořadatel může ukončit propagační akce (odmítnutí nabídky) z jakéhokoli důvodu, nebo může zastavit uzavírání smlouv za podmínek stanovených v Jednacím řádu.

  3.3.

  V případě zavedení nové propagační nabídky se stejnými nebo podobnými podmínkámi, přestává propagační nabídka vázat organizátora, pokud tento nerozhodne jinak.

 4. Seznam účastníků
  4.1.

  Propagační nabídka je určena pro firmy, které za účelem přímo spojeným s jejími obchodními nebo profesními činnostemi:

  1. během propagační nabídky rezervují funkcionální, regionální doménu .cz a také
  2. si v době objednávky vyberou možnost příslušnosti, která bere v úvahu podíl domény na propagační nabídce, a také
  3. splňují ostatní podmínky těchto pravidel a předpisů cz.mfirma.eu
  4.2.

  Za rozhodující pro účast na podpoře se příjmá datum rezervace domény v systému Organizátora, nejpozději poslední den akce

  4.3.

  Z účasti na akci jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora, jejich rodinní příslušníci a také subjekty, které podepsaly dohodu se NASK (mají status registrátora), jejich akcionáři, partneři a zaměstnanci.

  4.4.

  Přijímá se, že osoba oprávněna k činnostem jménem účastníka je osobou uzavírající smlouvy o poskytování služeb nebo osobou, která uzavřela takovou dohodu.

  4.5.

  Výhody propagační nabídky nemohou využívat Účastnici, kteří neprovedli platbu za služby nebo pozdě uhradili poplatek za služby nabízené Organizátorem, nebo během platnosti smlouvy provedli práci špatně. Rozhoduje o tom organizátor.

 5. Popis propagační nabídky
  5.1.

  Během trvání slevy žadatelé o registraci nové funkcionální, regionální domény .cz projevují ochotu podílet se na slevě.

  5.2.

  Jeden účastník může během trvání slevy a jejich podmínek zaregistrovat jednu doménu. Další domény jsou registrovány za podmínek stanovených v ceníku Organizátora. Období platnosti domény registrované v rámci slevy je 12 měsíců od data registrace domény v NASK.

  5.3.

  Doména je zaregistrována prostřednictvím Organizátora bez placení poplatků.

  5.4.

  Podmínkou účasti v akci je poskytnutí aktuálních, správných a úplných údajů a DIČ Účastníka během registrace.

  5.5.

  Organizátor má právo žádat od účastníka (nových a stávajících zákazníků), který objednal nebo registroval doménu za podmínek propagace, poskytnutí kopii certifikátu IČO a dokumentů, které jsou registrovány, tj. certifikátu nebo výpisu z registru hospodařských činností, výpisu z obchodního rejestříku nebo jiného dokladu o registraci činností účastníka.

  5.6.

  Výzvu uvedenou v bodě 5.5. Organizátor zašle Účastníkovi na e-mailovou adresu uvedenou během registrace.

  5.7.

  Na žádost Organizátora je Účastník povinnen poskytnout kopii dokladu uvedeného v bodě 5.5. do 3 pracovních dnů od data vyžádání.

  5.8.

  Nezaslání kopií dokumentů uvedených v bodě 5.5. během období uvedeného v bodě 5.7. bude znamenat porušení dohody účastníkem a může mít za následek ukončení smlouvy s organizátorem, v souladu s jednacím ředem cz.mfirma.eu. Účastník bude povinen zaplatit náklady na registraci domény podle ceníku Organizátora platného v době využití akce.

  5.9.

  Podmínkou využití nabídky Účastníkem je potvrzení objednávky na domény registrované v akci.

  Organizátorem promoční akce "Domény pro firmy za 0 Kč!" (dále: akce) je Ceferty sp. z o.o. sp. k., poskytovatel služeb Internetu.

  5.10.

  Akce se týká pouze domén:

  1. zaregistrovaných behěm trvání akcí, v prvním období odběru,
  2. které se nepodílejí na jiné akce, reklamní nabídky a speciální akce.
  5.11.

  Obnovení platnosti domén registrovaných v rámci propagační nabídky, po skončení prvního ročního období registrace probíhá za podmínek platných v době obnovení služby a udaných v ceníku Organizátora platném v tomto období, bez ohledu na jakékoli akce, slevy a bez ohledu na jejich povahu, nerozhodne-li Organizátor jinak.

  5.12.

  V případě převodu domény registrované v rámci akcí na jiného poskytovatele služeb před prvním obnovením, se Účastník zavazuje k jejímu předchozímu obnovení v systému Organizátora pro další, za cenu odpovídající nákladům na prodloužení domény z aktualního ceníku Organizátora. Uhrazení poplatků uvedených v předchozí větě vyloučí účastníka akce od jakýchkoli dalších přínosů pro Organizátora.

  5.13.

  Použití domény registrováné během propagace se vztahuje k obecným pravidlům využití služeb nacházejících se v příslušných Jednacích řádech cz.mfirma.eu.

  5.14.

  Služby získané od účastníka v rámci propagace nelze vyměnit na peněžní ekvivalent, ostatní služby nebo nabídky.

 6. Odpovědnost
  6.1.

  Organizátor není zodpovědný za činnosti nebo opomenutí třetích stran, které mají nebo mohou mít vliv na splnění podmínek nabídky, za které není zodpovědný dle obecných zasad, dále není zodpovědný za důsledky plynoucí z vlivu vyšší moci, telekomunikačních a energetických závad nebo jiných událostí, které jsou mimo kontrolu Organizátora.

STRÁNKY WWW

 • Stránka s obsahem hotová do 5 minut!
 • Přes 1000 grafických projektů
 • Doména .cz nebo .com
 • Jazykové verze + Google Místa
 • Snadné a rychlé změny
České webové šablony

REKLAMA GOOGLE

 • Levné sponzorované odkazy
 • Monitoring pozicí ve vyhledávači
 • Vyběr klíčových slov
 • Zpráva z online kampaně
 • Pomoc během optimalizace obsahu stránky
Levné reklama na Google

ODBORNÉŠKOLENÍ

Chcete-li získat informace o tvorbě webových stránek a efektivním pozicionování, přihlašte se nyní